กิจกรรมที่ 5 ดูงานสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กจิกรรมที่4บริบทโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

ประวัติโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดทำการสอน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2516 โดยระยะเริ่มแรกเปิดเรียน ได้อาศัยสถานที่เป็นการชั่วคราวที่อาคารเรียนของโรงเรียนวัดดินดอน และโรงฉันวัดดินดอน โดยมี นาย สถิต ไชยรัตน์ ครูตรีจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และขอครูประชาบาลมาช่วยสอนสองท่าน คือ นาย ภิรมณ์ รอดสรี และนาย โสภณ จิราสิต ระยะแรกเปิดเรียนชั้น ม.ศ.1 มีนักเรียน 90 คน เปิดห้องเรียนและในปีเดียวกันนี้เองได้รับอัตราครูประจำการมาจำนวน 4 อัตรา
วันที่ 8 สิงหาคม 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ใช้อักษรย่อว่า ล.ส
. ในระหว่างที่อาศัยเรียนอยู่ที่วัดดินดอน ศึกษาธิการอำเภอลานสกาในขณะนั้น คือ นายพิณ สิงคีพงศ์ ได้ประสานงานระดมกำลังกันพัฒนา ปราบพื้นที่ สถานที่ซึ่งได้รับบริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 37 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา จากผู้บริจาค 5รายคือ
1.นายสีนวล ตรีกำจร จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา
2.นายซุน ศรีใส จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
3.นางหนูเจียร สถานสัตย์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
4.นายเลียบ ผกาศรี จำนวน - ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
5.นายแจ้ว ศรีใส จำนวน - ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา
อยู่ที่บริเวณ เยื้องหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลกำโลน (พ.ค.2545 ได้กำหนดแบ่งแยกพื้นที่ใหม่ของหมู่ที่ 6 เป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 เดิม และหมู่ที่ 11 ซึ่งบริเวณโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ อยู่ในเขตของหมู่ที่ 11 ตำบลกำโลน) โดยเริ่มแรกได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและชาวบ้านในการช่วยกันสร้าง และร่วมกันบริจาควัสดุ แรงงาน ขณะเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1หลัง ส้วม 1 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดดินดอนมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 และได้ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนนักเรียน บุคลการ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ
เมื่อจำนวนนัก เรียนเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีก ให้เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ ผู้บริหารในขณะนั้นได้ร่วมกับครู อาจารย์ได้ร่วมกันหารายได้โดยการออกร้านจำหน่ายอาหาร ในงานเดือนสิบ และเงินบริจาคของคณะอาจารย์ ได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มไปทางตะวันตกอีก เมือเดือนมีนาคม 2527จำนวน 5 ไร่ เป็นเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันจึงมีที่ดินจำนวน 42 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา
ผู้บริหารสมัย ต่อๆ มาได้พัฒนาและจัดสร้างวัตถุถาวรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และทุกสมัยของผู้อำนวยการ โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนเรียนดีเด่นใน ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อเดื่อน กรกฏาคม 2546 และได้ผ่านการรับรองจากระทรวงศึกษาิธิการ เป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น