กิจกรรมที่ 5 ดูงานสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวศริยา ยอดโรจน์  ชื่อเล่น ริ
รหัสนักศึกษา 5346701013
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
การศึกษา
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา ศิลปะประยุกต์
-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศริธรรมราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปัจจุบัน
-ครูโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์